Vedtægter

Greve Kunstrute


 

VEDTÆGTER FOR GREVE KUNSTRUTE

 

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Greve Kunstrute. Foreningen har hjemsted i Greve kommune.

Stk. 2. Adressen er den til enhver tid siddende formand. Adressen findes på hjemmesiden www.grevekunstrute.dk.

 

§ 2 Foreningens formål

Stk. 1. Foreningens formål er, at gennemføre en årlig kunstrute i Greve kommune med deltagelse af lokale kunstnere og kunsthåndværkere (herefter omtalt samlet som kunstnere), hvor kunstnere åbner deres hjem/atelier.

Stk. 2. Målet med kunstruten er at skabe interesse for kunstnere i Greve kommune og synliggøre omfanget af kunstneriske aktiviteter i lokalområdet.

Stk. 3. Målet er endvidere at skabe kontakt mellem foreningens medlemmer og det kunstinteresserede publikum.

 

§ 3 Medlemskab

Stk. 1. Udøvende kunstnere bosiddende i Greve kommune, der arbejder seriøst og motiveret med at udforske og udvikle eget udtryk, kan optages som medlem.

Stk. 2. Ansøgning om medlemskab sker ved skriftlig henvendelse på e-mail til bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemskab tildeles af bestyrelsen og er personligt.

Stk. 4. Et medlem kan deltage i kunstruten mod betaling af deltagergebyr.

Stk. 5. Et medlem der deltager på kunstruten, kan invitere en gæstekunstner til at deltage i kunstruten på lige vilkår som medlemmer. Gæstekunstneren betaler deltagergebyr og deler udstillingsadresse med det udstillende medlem.

Stk. 6. Andre interesserede kan optages som støttemedlemmer.

Stk. 7. Udmelding kan ske øjeblikkeligt ved skriftlig henvendelse på e-mail til bestyrelsen.

Stk. 8. Et medlemskab kan bringes til ophør af en enig bestyrelse eller på generalforsamlingen, hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser overfor foreningen, modarbejder foreningen, eller bringer foreningen i miskredit.

Stk. 9. Et ekskluderet medlem kan indbringe afgørelsen for generalforsamlingen, der tager stilling til det ved almindeligt flertal blandt de fremmødte.

 

§ 4 Kontingent

Stk. 1. Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Medlemskab følger kalenderåret og er gyldigt fra indbetalingstidspunktet. Kontingentet kan ikke refunderes.

 

§ 5 Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse offentliggøres pr. e-mail mindst 30 dage før afholdelsen.

Stk. 2. Hvert fremmødt medlem har én stemme og afstemninger afgøres med simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 3. Forslag til dagsorden skal fremsendes seneste 14 dage før generalforsamling.

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne og indkaldes pr. e-mail mindst 14 dage før afholdelsen.

Stk. 5. Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Valg af referent.
 4. Valg af stemmetæller (oplyser om antal stemmeberettigede).
 5. Formandens beretning.
 6. Evaluering af kunstruten.
 7. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.
 8. Kassereren fremlægger forslag til kontingent samt budget til godkendelse.
 9. Indkommende forslag til behandling.
 10. Valg af formand og kasserer. Formand er på valg i lige år, kasserer i ulige år.
 11. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 vælges i lige år 1 vælges i ulige år.
 12. Valg af suppleant for 1 år.
 13. Valg af revisor, (revisor kan ikke vælges blandt bestyrelsens medlemmer).
 14. Eventuelt.

 

§ 6 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen og 1 suppleant, der vælges for 1 år. Alle skal være bosiddende i Greve kommune.

Stk. 2. Bestyrelsens formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og kassereren og et bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig følgende med næstformand og sekretær samt et bestyrelsesmedlem. Suppleanten kan deltage i bestyrelsesmøder efter eget ønske.

Stk. 4. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et udvalg med henblik på at løse en særlig opgave. I udvalget kan bestyrelsen indsætte eksterne personer.

 

§ 7 Økonomi

Stk. 1. Bestyrelsen bemyndiger kassereren til at forvalte foreningens midler efter generalforsamlingens retningslinjer.

Stk. 2. Kassereren forelægger budgetopfølgning på hvert bestyrelsesmøde og forelægger et årsregnskab på generalforsamling.

Stk. 3. Revisor kan til enhver tid bede om indsigt i regnskabet.

Stk. 4. Evt. overskud overføres til næste år.

Stk. 5. Foreningen opretter bankkonto i forbindelse med CVR i en lokal bank.

 

§ 8 Tegning og hæftelse

Stk. 1. Formand og næstformand tegner foreningen i offentlige sammenhæng og formand / næstformand og kasserer i økonomiske sammenhæng.

Stk. 2. Der udarbejdes en forretningsorden. Her beskrives bestyrelsens opgaver, rolle og ansvar samt hvordan de fordeles blandt bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§ 9 Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske på en Generalforsamling med 2/3 flertals stemmer blandt alle medlemmer. Såfremt der ikke kan opnås stemmeflertal kan bestyrelsen vælge at afholde en ekstraordinær generalforsamling, hvor afgørelsen sker med 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning beslutter Generalforsamlingen til hvilket kunstarrangement et evt. overskud skal doneres til.

 

§ 10 Datering

Foreningen Greve Kunstrute, stiftet den 12. oktober 2018.

Vedtægt godkendt den 12. oktober 2018.

Underskrift (dirigent samt bestyrelsen valgt på generalforsamlingen den 12. oktober 2018).